home
het Gedicht
de Slachtoffers
de Ramp (cijfers)
de Verloren stad
de Rapporten
13 mei Door de jaren
het Recht
13 mei forum
13 mei Links
Foto's krater
deze Site
uw  Bijdrage
het Gastenboek
de Disclaimer
Mail @13mei2000.nl

 

Enschede, 13 mei 2000.

 

De Ramp slaat diepe wonden, ruim twee jaar na dato stond er nog kilometers schutting om een groot gebied. Achter deze schutting woonden mensen. Leefden mensen. Werkten mensen.

De schutting als uitlaatklep. Mooie dingen staan erop. "Achter de wolken" bijvoorbeeld. Maar ook "No-Mans-land" en "Checkpoint Charly" kon u tegenkomen. Als bittere constatering van een overheid die er eerst een bom laat groeien en vervolgens (natuurlijk) zelf de volle gelegenheid neemt de zaak "op te lossen". Alla, we gaan over tot de orde van de dag.

Een column van Pim Fortuyn 18 mei 2000

Laatste nieuws :
10 april 2007
Na zeven jaar steggelt een verzekeringsmaatschappij nog over de uit te keren bedragen. Nog niet iedereen heeft getekend voor "finale kwijting".


De minister heeft het door hem ingestelde hoger-beroep toch nog ingetrokken. De Minister neemt nu opnieuw een besluit in de aangespannen WOB zaak.

Er is (door de overheid) nooit een beloning uitgeloofd. Ondanks veel verzoeken. Ook de avond in het Dish hotel (2003) werd er naar gevraagd. Hoogst opmerkelijk hierbij is dat (het leek dat) de beslissing dit wel of niet te doen, staande de bijeenkomst werd genomen! Het argument hierbij was "het levert toch niets op". Ik vond (en vind) dat een kul argument; niet geschoten is altijd mis! En mocht het niets opleveren, nou, dat kost dan ook geen geld! Toch! Dat was voor mij ook een bevestiging. De bevestiging dat het OM, de politie, laat maar zeggen de van overheidswege betrokkenen, iets te verbergen hadden. 100%.

Zo langzamerhand komt er steeds meer boven druppelen. Puzzelstukje voor puzzelstukje. Deze past ook precies. De ramp is nog lang niet over.

Mei 2006: De Stichting Steunpunt Vuurwerkramp is vanaf zaterdag 13 mei te vinden in het Los Hoes Groot Bavel op het terrein van het Rijksmuseum Twenthe. Op woensdag, vrijdag en zondag is het steunpunt van 11 tot 17 uur geopend voor publiek. Belangstellenden kunnen er terecht voor meer informatie over de ramp, maar het Los Hoes wil ook als ontmoetingsplek dienen.
Mei 2005: Eindelijk duidelijkheid? Volgens Oostenrijkse deskundigen heeft een door "pyrolyse" ontstane grote hoeveelheid KOOLstof de explosies doen ontstaan, dan wel op zijn minst geïnitieerd.

5 feb 2005: men gaat naar het Europese Hof in Straatsburg.
December 2005: Het Europese Hof wil de zaak niet in behandeling nemen.
1 feb. 2005,
Hoge Raad bevestigt vonnis.

14 jan. 2005, Netwerk onthult: Geen RR onderzoek naar het Tolteam!
Het Bureau Interne Zaken onderzoek (november 2003) staat hier.

Raad wil helderheid blussen ramp. 
Consternatie, na 4 jaar komt men er in Nederland achter dat brandende metalen nooit met water mogen worden geblust. Wat op elke school voor voortgezet onderwijs garant staat voor spectaculaire proefjes, is de beleidsmakers kennelijk niet bijgebleven. Deze elementaire kennis, want dat is het volgens mij, is niet blijven hangen, men schrijft zelfs, uniek in de wereld!, een (water-)sprinklerinstallatie voor.
Wat was toch een "Klasse D" brand? Wat nou, preparatie? Hoe bedoel-u!? Ondertussen is er antwoord, van de Minister. Hij schrijft de foute zaken uit Oosting vrolijk over. En de gemeenteraad? Ze slikken het als zoete koek, verstoppen zich en weigeren verantwoordelijkheid te nemen. Heel Nederland ziet dat er geen 1.4 op de gevarenstickers staat, maar in Oosting staat van wel, dus dan is dat zo.

Enschedé & CULTUUROMSLAG
Aan m'n hoela de cultuuromslag. De zelfde plucheplakkers zitten hoog en droog. Luisteren naar de burgerij? Waarom? In een aantal andere steden lijkt men iets meer te luisteren naar de burgerij. In de vergunningverlening voor opslag en verkoop van (consumenten) vuurwerk lijkt in een aantal steden een kentering. In Enschede roept men doodleuk "we kunnen het niet tegenhouden" en men doet geen enkele moeite de opslag tot 10 ton midden in woonwijken te voorkomen. In andere steden (o.a. Nijmegen) hanteert men zelfs het excuus "maar zelfs in Enschede doen ze het, dus is het veilig". Waarop een bezwaarmaker roept: "In Enschede zijn nog steeds dezelfde mensen aan de macht die verantwoordelijk waren voor 13 mei 2000, dus is het niet verstandig daar achteraan te gaan lopen")
Meer dan schandalig is het negeren van roependen (Geert, je bent een kanjer!) en het hautaine gedrag van onze 'bestuurders'. Bedenk dat Ria Beckers bij de presentatie van het rapport Oosting riep "dat de burgers maar bezwaar hadden moeten aantekenen". Dit terwijl de vergunning aan SEF in 1999 niet eens in de inspraak is geweest. Bah, Enschede, schaam je.


De beide rechercheurs hebben een kortgeding aangespannen. Men eist rectificatie van een persbericht van het OM. (inzake het onderzoek naar het functioneren van het Tolteam) De rechter draagt het OM op het persbericht te rectificeren omdat het een onjuiste weergave van de bevindingen blijkt te zijn. Helaas blijft het onderzoek zelf voorlopig geheim.
Overigens bakt men handig het woordje "opzettelijk" in de onderzoeksvraag. Opzettelijk is natuurlijk (bijna) niet te bewijzen, waardoor de uitkomst nu wel vast staat. De pers leest er wel overheen, die maakt er van "geen bewijs gevonden van" terwijl er zou moeten staan "er is geen bewijs van opzettelijke misleiding gevonden". Voorwaar een groot verschil.

Er is een discussiegroep of forum geopend, voor slachtoffers en belangstellenden. Aanmelden is gedeeltelijk verplicht. Klik hier 

Rechtszaak: het hoger beroep is achter de rug. Jammer genoeg is het einde nog niet in zicht.  Hier staat het pleidooi van Plasman/Bakker.

Vuurwerkramp voorspeld ? In het blad SP!TS van 8 december 1999 stond dit artikel.

.Laatste aanpassingen :
7 mei 2006 : diverse dingen aangepast.

31 december 2002 : Het aangrijpende verhaal van de familie Markink.

18 november 2002 : Het weer, tot 13 mei. Hier een interessante theorie van een deskundige, het werpt zeker een ander licht op deze zaak!

14 juni 2002: het Recht

17 maart 2002; Pim Fortuyn schreef dit op 18 mei 2000


Samenvatting van de eindrapportage vuurwerkramp, door Piet IJgosse, wijkkrant Enschede noord


De bedrijfsactiviteiten, overgenomen van de website van
SE Fireworks


Foto's van de krater en bedrijfsterrein, genomen op 11 januari 2003. Enschede heeft er een meertje bij!


"Ambtshalve merken wij nog op dat onderhavige inrichting niet is gevestigd in een woonwijk,
zoals kennelijk door bezwaarde wordt gesteld, maar op een industrieterrein."
Bron : vergunning milieubeheer, 'nadere motivering van het besluit wet milieubeheer',
kenmerk H6886, 22 april 1997.

 

  Brandbestrijding en hulpverlening vinden plaats binnen een wettelijk bepaalde context, de brand- rampen- en zware ongevallenwet 1985 en wijzigingen daarop in de daarop volgende jaren. Binnen de brandweerzorg wordt o.m. beoogd het ontstaan en ontwikkelen van brand te "voorkomen, beperken en bestrijden". Dit door het nemen van een logisch samenhangende reeks van maatregelen die het ontstaan ('voorkomen'), het ontwikkelen ('beperken') en het uiteindelijk uitdoven ('bestrijden') tot doel hebben. Het resultaat van de brandweerzorg zou zodoende een "ramp door brand" quasi uitsluiten. Brandpreventie omvat alle te nemen maatregelen ter voorkoming, beperking en voorbereiding van de bestrijding; dus alle zorgtaken vooraf aan het bestrijden (repressie). Brandpreventiemaatregelen worden deels voorgeschreven voor het bouwen van een gebouw (Bouwvergunning) en daarna zijn deze afhankelijk van het voorgenomen gebruik en of de veranderende aard en hoeveelheid van de aanwezig bedoelde stoffen (gebruiksvergunning). Een gebruiksvergunning wordt pas afgegeven indien aan deze maatregelen is voldaan. Er rust anders een verbod op het in gebruik nemen, zonder gebruiksvergunning, met een strafbepaling. Indien, zeker t.a.v. (brand) gevaarlijke stoffen, deze maatregelen niet (of niet deskundig) genomen zijn, ontstaan ongeïdentificeerde risico's voor de omgeving, aanwezige personen en/of de repressieve brandweer.

Voor het optreden van Politie en GGD geldt niet dat een 'zorg' voortraject de bestrijdings & hulpverleningsdoelen vooraf 'preparen'. Deze diensten richten zich sterk op het gedrag of toestand van mensen (verstoring openbare orde, slachtofferhulp). De brandweerzorg richt zich op het conditioneren van de situatie rond mensen. Een 'politieramp' bestaat dan uit een plotseling toenemende ordeverstoring die, door omvang of verspreid voorkomend, de normale beheersingscapaciteit te boven gaat. Een 'Geneeskundige Hulp Ramp' bestaat uit het plotselinge aanbod van aantallen slachtoffers die door grootte of verspreid op afstand van elkaar, de normale hulpverleningscapaciteit te boven gaat. Een 'brandweerramp' zou door ontstaan van brand niet kunnen (mogen) ontstaan. De brandweerzorg zou dan gefaald hebben. Bij onvoorzienbare vliegtuigbranden (na neerstorten: Bijlmer, Eindhoven) komt dat de brandstof van het vliegtuig in relatief korte tijd verbrandt en de warmte overdraagt aan de kwetsbare metaaldelen. Het mobiliseren van grote hoeveelheden (blus)eenheden is, buiten oorlogsomstandigheden (stadsbranden), dan gebaseerd op een 'ongeloofwaardig incident'. Deze mobilisatie vraagt dan onnodig veel tijd en aandacht. Dit, terwijl de ontwikkelingstijd van branden en ontsnapping van gevaarlijke stoffen korter is, naarmate de verspreiding van de gevaarlijke stof groter is druk, verdamping en de brandstof makkelijker te ontsteken is. De, binnen de brandweer, gebruikelijke mobilisatie bij rampen, lijkt gebaseerd op oorlogservaring. De huidige industriële samenleving kenmerkt zich door de snelheid waarmee grote concentraties (brand) gevaarlijke stoffen hun schadelijke effecten kunnen sorteren. De te mobiliseren hoger gekwalificeerde officieren, commandanten, officier gevaarlijke stoffenbestrijding, adviseurs meetploegen en compagnieën arriveren nadat de piek van de ongevalontwikkeling voorbij is. De omvang van de effecten is dan al aangebracht (geen bestrijdingsdoel meer aanwezig). Als de brandpreventieve maatregelen zijn aangebracht in de (fysieke) werkelijkheid en de repressieve brandweer kennis heeft van de snelle bestrijdingswijze aanvalsplan ligt slechts in de eerste (10) minuten de mogelijkheid een 'ramp' te voorkomen, daarna is het 'accepteren' en nazorg'. Rampen, binnen de wettelijke taken van de brandweer, zijn slechts preventief te 'bestrijden' en wel door Brandweerzorg te besteden. Hiervan zijn daarna de politie en geneeskundige hulpverlening letterlijk afhankelijk voor de frequentie en omvang van hun 'rampen'.

De staat van de brandpreventie blijkt, ten aanzien van de maatregelen om brand te voorkomen en de brandontwikkeling te beperken, problematisch te zijn. Er is dan ook sprake van een absurde achterstandsituatie op het gebied van de brandpreventie". Deze achterstand was sinds de invoering van de Brandbeveiligingsverordening 1976 opgelopen.
Opmerkelijk hierbij is dat het gevaar van 'brandgevaarlijke of bij brand gevaar opleverende stoffen', de laagste (4e) prioriteit kreeg. Dit door industriële gebouwen met een hoeveelheid personen te kiezen als 'etiket', in plaats van de aard en hoeveelheid van de aanwezige stoffen, volgens de in de verordeningen en Bouwbesluiten opgenomen criteria. Praktisch gesproken, zullen geringe aantallen personen zich tussen of nabij deze stoffen willen ophouden. De 'inrichtingen niet gebouwen uit de Brandbeveiligingsverordening worden in geen enkel plan van aanpak genoemd. Hierdoor is daarvoor geen sprake van een achterstand, maar van een collectief geheugenverlies in de brandweerzorg. De vuurwerkbrand tot ramp in Enschede heeft, op uiterst harde wijze, moeten leren dat binnen de categorie (brand) gevaarlijke stoffen, personen op afstand niet altijd worden gespaard. Brandweerzorg had, avant Ie lettre, deze ramp kunnen/moeten voorkomen. Er wordt in de brandweerpraktijk niet gelet op het feit dat het niet hebben van een gebruiksvergunning (-toestemming), bij aanwezigheid van bedoelde stoffen, een strafbaar feit oplevert. Dit is in de betrokken verordeningen opgenomen en gemeente/brandweer personeel dient dit op te sporen, deze exclusieve taak is een continue proces, niet gevrijwaard door avond of week-end.

De commissie Alders heeft helaas deze prioriteitsstelling, die na 1988 niet tot het gewenste, laat staan vereiste, resultaat leidde, gemeend opnieuw te moeten aanbevelen (Prevap, Preventie Plan van Aanpak). Bedrijven met (brand)gevaarlijke stoffen en relatief weinig personeel stonden daardoor voor de komende jaren opnieuw in de laagste prioriteit ingedeeld.

Dit vormt een lange rij van strafbare feiten De onbeperkte risico's worden hierbij overgelaten aan, laag gekwalificeerde, brandbestrijders. De noodzakelijke kennis en vaardigheid, nodig voor het bepalen van de, aan een vergunning te koppelen, brandpreventiemaatregelen is slechts te verwerven na een vooropleiding met wis- natuur- scheikunde en Engels; op voldoende niveau om de Internationale literatuur te kunnen beoordelen/toepassen. De leerdoelen/exameneisen worden door de Minister van BZK vastgesteld. De NIBRA heeft de exclusieve bevoegdheid officieren op te leiden en beoordeeld of de selectie-eisen en leerdoelen op de benodigde kennis en vaardigheden zijn afgestemd. Preventie is voor officieren een "keuzemoduul", gelet op het quasi naadloze verloop tussen preventie en repressie en de noodzakelijk voorkennis over de ontwikkeling van branden zou verwacht moge worden dat het een verplichte leerstof zou zijn, helaas het ware anders en het herinneringsvermogen laag.

Pijnlijk, maar gelukkig er kwam redding er zouden anders te veel partijen met de billen bloot moeten en de zaak werd dichtgetimmerd, geen onderzoek maar vriendenrapporten, niet de wettelijke kaders maar de franje bedekte de feiten, het verlies van collega’s, in en door de brand, het ergste wat je kan overkomen, pijn is dan relatief een zachte term.

Maar om over de wijze van het verlies te liegen is onvergefelijk, omdat het vandaag, morgen, volgende week weer kan gebeuren, is de reden waarom ik mij gemeend heb te moeten inzetten. Dat het slaapverwekkend is kan en wil ik niet begrijpen, maar houd rekening met actoren met dubbele agenda’s.

Een brandweerman.